wtorek, 30 grudnia 2014

Zasady widzen i dostarczania paczek

Adresując list do Kamyka, Indianka przypadkiem dotarła na stronę z informacja jak należy dostarczać paczki i uskuteczniać widzenia. Teraz to wszystko musi przestudiować, aby nie odejść z kwitkiem i na darmo do Suwałk nie jechać. Wszak to 50 km, a połączenie autobusowe z jej wsią beznadziejne. Nie ma szans, aby się wyrobić w tych godzinach co podają. Chyba, żeby ktoś Indiankę w Suwałkach przenocował dzień przed terminem widzeń.
 
Dyrektor aresztu śledczego
płk Bożenna Mazurkiewicz
Tel./Fax: (87) 565-12-07 wewn. 342 / (87) 565-03-28
E-mail: as_suwalki@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Zdzisław Rapiejko
Tel./Fax: (87) 565-12-07 wewn. 343 / (87) 565-03-28
E-mail: as_suwalki@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Tomasz Basałaj
Tel./Fax: (87) 565-12-07 wewn. 326 / (87) 565-03-28
E-mail: as_suwalki@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Michał Chrościelewski
Tel./Fax: (87) 565-12-07 wewn. 329 / (87) 565-03-28
E-mail: michal.chroscielewski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (87) 565-12-07 / 565-12-08 / 565-12-09 / fax (87) 565-03-28
Dowódca Zmiany: (87) 565-12-07 / 565-12-08 / 565-12-09 / wewn. 349 lub 350
Dział Kadr: (87) 566-12-19 / 566-12-24
Dział Penitencjarny: (87) 566-12-29 / 566-12-59
Dział Ochrony: (87) 566-12-25
Dział Ewidencji: (87) 566-12-32
Dział Kwatermistrzowski: (87) 566-12-34
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (87) 566-12-30
Dział Łączności i Informatyki: (87) 566-12-22 / 566-12-55
Dział Finansowy: (87) 566-12-27 / 566-12-35
Służba Zdrowia: (87) 566-12-15 / 566-12-16
 

Areszt Śledczy w Suwałkach

ul. Wojska Polskiego 29

16-400 Suwałki

Tel./Fax: (87) 565-12-07 / (87) 565-03-28

E-mail: as_suwalki@sw.gov.pl

Zasady przyjmowania paczek


1. Skazany, tymczasowo aresztowany oraz ukarany ma prawo otrzymywać raz w kwartale paczkę żywnościową o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. W uzasadnionych wypadkach za zgodą Dyrektora Aresztu Śledczego osadzony może otrzymać paczkę przekraczającą określony ciężar.

2. Maksymalne wymiary opakowania paczek nie mogą przekraczać 53 cm (wysokość) i 35 cm (szerokość).

3. Paczki mogą być dostarczane w dniach widzeń w godzinach 7.30 – 12.00. W pozostałe dni w godzinach 8.30 – 11.00.

4. W dniach:

1 stycznia - Nowy Rok,
6 stycznia - Święto Trzech Króli,
1 maja - Święto Państwowe,
3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
dzień Bożego Ciała,
15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
1 listopada - Wszystkich Świętych,
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
(o ile nie są to dni widzeń)

paczki dla osadzonych nie będą przyjmowane do jednostki.

5. Paczki mogą być dostarczane do Aresztu Śledczego w Suwałkach:

 a) za pośrednictwem poczty, firm kurierskich,

 b) bezpośrednio dostarczanych do Aresztu Śledczego w Suwałkach na bramę główną, przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby,

c) za pośrednictwem punktów sprzedaży znajdujących się na terenie jednostki (tzw. e-paczka).

Zamówienie na e-paczkę sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Druk zamówienia, oświadczenie zamawiającego oraz lista produktów przeznaczonych do realizacji e-paczek dostępne są: w poczekalni bramy głównej, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Suwałkach. http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bialystok/areszt-sledczy-suwalki/index.html

Osoba odwiedzająca przedkłada wypełniony druk zamówienia funkcjonariuszowi nadzorującemu widzenia. Funkcjonariusz sprawdza i potwierdza uprawnienia osadzonego do otrzymania e-paczki, wpisując stosowną adnotację na druku zamówienia na e-paczkę. Druk zamówienia przekazuje osobie odwiedzającej.

Osoba składająca zamówienie ma bezwzględny obowiązek wypełnienia drugiej części zamówienia – "Oświadczenie zamawiającego". W przypadku niewypełnienia oświadczenia zamówienie nie będzie realizowane.

Zamówienie nie może zostać zrealizowane również w przypadku stwierdzenia, że osadzony nie posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

Osoba odwiedzająca która otrzymała potwierdzony druk zamówienia na e-paczkę, może udać się do punktu sprzedaży zlokalizowanego w kompleksie sali widzeń w celu złożenia zamówienia.

Obsługa punktu sprzedaży przyjmuje zamówienie na e-paczkę sprawdzając zgodność złożonego zamówienia z listą produktów dostępnych w punkcie sprzedaży.

Osoba zamawiająca dokonuje opłaty za zamówione towary.

e-paczka realizowana w drodze złożonego zamówienia jest przekazywana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Osadzony przed otrzymaniem e-paczki sprawdza zgodność artykułów w paczce z zamówieniem oraz kwituje na zamówieniu czytelnym podpisem fakt odebrania e-paczki.

Opakowaniem e-paczki jest torba foliowa niewchodząca w wagę paczki.

Zamówienie na dostarczenie e-paczki dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:

 a) w dyżurce bramy głównej,
 b) drogą pocztową
 c) w trakcie trwania widzenia

Składając zamówienie w dyżurce bramy głównej - osoba odwiedzająca przekazuje je w niezaklejonej kopercie. W kopercie muszą znaleźć się: wypełnione zamówienie wraz z oświadczeniem oraz dowód wpłaty.

Koperta powinna być zaadresowana na nazwisko osadzonego. Na kopercie dodatkowo dodaje się zapis „Kantyna". Zamówienia osobiście można składać w Areszcie Śledczym :

 Koperta powinna być zaadresowana na adres:

 Imię, nazwisko i imię ojca osadzonego
 

Areszt Śledczy
 16-400 Suwałki
 ul. Wojska Polskiego 29
 „KANTYNA"

Zamówienie nie będzie przyjmowane do realizacji w przypadku braku uprawnienia przez osadzonego (np. wykorzystany limit paczek żywnościowych w danym kwartale lub ukaranie karą dyscyplinarną pozbawiającą możliwość otrzymania paczki)

Środki pieniężne wpłacone na zakup e-paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która e-paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.   

6. Wewnątrz paczki żywnościowej oraz paczki z artykułami innymi niż żywność powinien być umieszczony spis zawartości przesyłanych artykułów.

7. Osadzony który uzyskał zgodę na przysłanie mu artykułów innych niż żywnościowe, otrzymuje talon z wykazem tych artykułów, który zobowiązany jest przesłać nadawcy paczki.

8. W paczce o której mowa w pkt.7, zabrania się przesyłania innych artykułów niż wymienionych w zezwoleniu (talonie). Zabrania się otrzymywania proszku do prania o wadze powyżej 1 kg, płynów do zmywania, płukania o pojemności powyżej 1 litra w opakowaniach, które utrudniają kontrolę ich zawartości.

9. W paczkach żywnościowych dostarczanych do Aresztu Śledczego  nie mogą być dostarczane artykuły: (nie dotyczy e-paczki)

 a) wyroby tytoniowe,

 b) żywność w opakowaniach metalowych, aluminiowych i szklanych,

 c) napoje, soki, mleko,

 d) artykuły zawierające alkohol,

 e) artykuły w opakowaniach uniemożliwiających  kontrolę ich zawartości,

 f) artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, np. konserwy, tubki, kisiel, budyń, kwaski cytrynowe, przyprawy, buliony w kostkach, soda, galaretki, zupki błyskawiczne, mleko w proszku, kawa rozpuszczalna, odżywki oraz środki sztucznie wspomagające rozwój tkanki mięśniowej, makarony, ryż ,kasza, śmietanka do kawy (w proszku),

 g)  jaja, mięso surowe, pierogi, krokiety, naleśniki z nadzieniem, ryby w sosie lub oleju, gołąbki, owoce cytrusowe, arbuzy, sajgonki, kapusta z grzybami, orzechy niełuskane, fast food, wyroby domowe,

 h) artykuły spożywcze typu: jogurt, śmietanka, serek homogenizowany, słodzik, ketchup, musztarda, majonez, sosy, miód, dżem, krem, gumy do żucia, tik-taki, witaminy w tabletkach musujących,

 i) grzyby, drożdże, owoce, warzywa miękkie i suszone,
 
 j) artykuły żywnościowe po terminie przydatności do spożycia,

 k) produkty wymagające obróbki termicznej tj. gotowania, smażenia, pieczenia.

10. Paczki zawierające artykuły o których mowa w pkt. 9, będą zwracane w całości nadawcy na jego koszt. W uzasadnionych przypadkach paczkę wydaje się osadzonemu za wyjątkiem zakwestionowanych przedmiotów, które podlegają zniszczeniu.

11. Paczkę z lekarstwami osadzony może otrzymać za zgodą Dyrektora Aresztu Śledczego po pozytywnym zaopiniowaniu jej przez lekarza ambulatorium Aresztu Śledczego w Suwałkach.

12. Przed przyjęciem paczki do Aresztu Śledczego podlega ona kontroli.

13. W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio przez nadawcę lub osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby, która zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości.

14. Paczka podlega kontroli w obecności osadzonego do którego jest adresowana. Opakowania paczki nie wydaje się osadzonemu.

15. W przypadku ukarania dyscyplinarnego osadzonego pozbawieniem możliwości otrzymania paczki żywnościowej, paczki z żywnością adresowane do niego nie będą przyjmowane do Aresztu Śledczego.

16. Paczki wydawane są osadzonym:                                                                                        

- żywnościowe w dniu przyjęcia paczki do jednostki
- z artykułami innymi niż żywność, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.

17. Przesyłanie w przesyłkach listowych i paczkach prasy i książek dla skazanych wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach lub osoby go zastępującej. Osadzony może posiadać w celi 3 egzemplarze prasy i 3 książki. W przesyłkach listowych zezwala się skazanym na otrzymywanie kart telefonicznych oraz znaczków pocztowych.

Przyjmowanie sprzętu RTV do aresztu odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 10.00. Podstawą przyjęcia sprzętu RTV do aresztu jest wydany talon.
 

Zasady udzielania widzeń

OGŁOSZENIE:

Widzenia w okresie Świąt Bożego Narodzenia realizowane będą w

następujące dni:

 

25.12.2014 - pawilon B i D

 

26.12.2014 - pawilon A i C

 

W dniach 27 i 28 grudnia widzenia nie będą realizowane.

 

 

1.W Pawilonie "A" - widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych i skazanych , odbywają się:   

- w 1 i 4 sobotę miesiąca;

- w 2 i 3 niedzielę miesiąca;

 

2.W Pawilonie "B" - widzenia dla skazanych odbywają się : 

- w 2 i 3 sobotę miesiąca

- w 1 i 4 niedzielę miesiąca 

 

3. W Pawilonie "C" -  widzenia dla skazanych odbywają się: 

- w 3 i 4 sobotę miesiąca

- w 1 i 4 niedzielę miesiąca 

 

4. W Pawilonie "D" - widzenia dla skazanych odbywają się  

- w 1 i 2 sobotę miesiąca

- w 2 i 3 niedzielę miesiąca, 

 

Widzenia odbywają się w godzinach 8.00 - 15.30 Rejestracja osób odwiedzających odbywa się w godz. 7.30 - 12.30.

 

Widzenia realizowane są również w Święta Bożego Narodzenia  oraz  Święta Wielkanocy.

W okresie przedświątecznym porządek widzeń ogłoszony zostanie odrębnym komunikatem.

W pozostałe dni świąteczne (jeżeli nie jest to sobota lub niedziela) widzenia nie są udzielane.

W dni świąteczne kantyna jest nieczynna.

 

5. Widzenia są realizowane w kolejności zgłoszeń odwiedzających. Poza kolejnością widzenia można udzielić:

a) kobietom w zaawansowanej ciąży,
b) osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
c) osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach)
d) osobom powyżej 75 roku życia.

6. Widzenia odbywają się w salach widzeń. Widzenie regulaminowe trwa 60 minut. Z widzeń bez osoby dozorującej lub widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, osoby niepełnoletnie mogą korzystać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej uprawnionej do widzeń z osadzonym.

7. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

8. O sposobie udzielania widzeń tymczasowo aresztowanym stanowi art. 217 § 2 KKW.

9. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika Aresztu Śledczego wyznaczonego przez Dyrektora Aresztu Śledczego.

10. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

11. Skazany przebywający w Areszcie Śledczym bez stosowanego tymczasowego aresztowania oraz skazany wyrokiem nieprawomocnym, który zgodził się na stosowanie wobec niego Regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności – korzysta z widzeń bez zgody sądu czy prokuratury.

12. Osadzony może otrzymać jedno widzenie w ciągu dnia.

13. W widzeniu ze skazanym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osoby pełnoletniej, uprawnionej do widzeń ze skazanym.

14. Skazany sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 15 (tj. będący jego rodzicem lub prawnym opiekunem) ma prawo do dodatkowego jednego widzenia z dzieckiem w miesiącu (art. 105 a § 3 KKW).

15. Skazany młodociany ma prawo do dodatkowego jednego widzenia w miesiącu (art. 91 a KKW).

16. Za zgodą dyrektora widzenia regulaminowe wynikające z posiadanej podgrupy klasyfikacyjnej mogą być łączone.

17. Nagroda w postaci zezwolenia na dłuższe widzenie może być zrealizowana wyłącznie w połączeniu z widzeniem regulaminowym. Nagroda w postaci zezwolenia na dodatkowe widzenie może zostać zrealizowana dopiero po wykorzystaniu widzeń regulaminowych. Nagrody dotyczące widzeń nie podlegają łączeniu.

18. Realizacja widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywa się według kolejności zgłoszeń osób odwiedzających.

19. W czasie trwania widzenia zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w bufecie znajdującym się w sali widzeń,  czynnym w czasie trwania widzeń. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. 

20. W czasie widzeń nie wolno używać słów wulgarnych oraz gwary przestępczej. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą ustalonego porządku odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem na nie przeznaczonym.

21. Ze względu na bezpieczeństwo Aresztu Śledczego w Suwałkach wszystkie osoby odwiedzające osadzonych oraz przedmioty wnoszone przez nie na teren jednostki poddane są kontroli.

22. Indywidualne prośby osadzonych w sprawie odstępstw od w/w sposobu udzielania widzeń rozpatruje Dyrektor Aresztu Śledczego lub osoba go zastępująca.

5 komentarzy:

 1. Dlaczego ci się w ogóle wydaje, że będzie jakieś widzenie? Jeśli jest tymczasowo aresztowany, to prokurator musi się zgodzić, a czemu miałby w przypadku obcej osoby?

  OdpowiedzUsuń
 2. 30 dni - 90 dni wiezienia to dlugo biorac pod uwage, ze nie ma wyroku a jedynie blizej nieokreslone "zarzuty" ktore rownie dobrze moga byc oddalone przez sad.
  A te "zarzuty" to np. Moze byc mandat za spozywanie piwa w miejscu publicznym czyli rzecz niewinna a nie ciezka zbrodnia.

  Oprych ktory mi ublizal i grozil w miejscu publicznym w Sokolkach i jednoczesnie zlopal piwo nawet nie zostal ukarany mandatem nie mowiac o byciu postawionym przez sad. Nawet go alkomatem nie zbadali choc jechalo od niego alkoholem.
  To jest nieuczciwe.

  Jak dla mnie policja sobie wybiera kogo scigac, a komu poblazac. Obcych gnebia, a swoim ziomalom poblazaja bezwstydnie.

  Kamil na pewno nic zlego nikomu nie zrobil. To dobry czlowiek. Krzywdza go nie dajac mu szansy na normalne zycie. A moze chcieli mi dopiec skoro policja mnie nie lubi?
  Dziwne ze go akurat u mnie znalezli. Moze mieli nadzieje ze wpadne w szal i beda mieli pretekst by mnie ponownie wrobic w "naruszenie" ? Zrobili by ze mnie "recydywistke".
  Tak strasznie lokalne kacyki chca sie mnie pozbyc, ze nie cofna sie przed zadnym dranstwem. Takie jest moje zdanie.

  OdpowiedzUsuń
 3. Czlowiekowi nalezy sie wsparcie. Nalezy sie obronca. Jak psu buda.
  Jak on ma sie bronic przed zarzutami jesli jest odciety od swiata i pomocy prawnej?
  Ja chce mu pomoc. Aby moje pisma procesowe mialy moc prawna on musi mnie uczynic pelnomocnikiem. Jak ma to zrobic skoro nie mozemy sie spotkac by to ustalic? Ja wiem, ze on oczekuje pomocy ode mnie, ale on nie rozumie ze ja nic nie moge zrobic dopoki nie mam jego pelnomocnictwa.
  Napisalam kilka pism w jego imieniu, ale musze miec wglad do akt sprawy i miec jego podpisy na pismach ktore zlozylam w jego imieniu, inaczej te pisma nie zostana rozpatrzone przez sad.

  OdpowiedzUsuń
 4. Jeśli go nie stać, to mają obowiązek przydzielić mu adwokata z urzędu.

  OdpowiedzUsuń
 5. Pewnie ze go nie stac. To biedny, bezdomny chlopak bez zameldowania.
  Sedzia mu sam z siebie nie przyzna adwokata.
  Kamyk musi zlozyc o to wniosek na pismie.
  Ja mu taki wniosek napisalam, ale on go musi podpisac i wyslac poleconym do sadu w Ketrzynie.

  OdpowiedzUsuń

Witajcie na moim blogu droga armio czytelników :)
Owocnego budowania patriotycznego, prawdziwie polskiego, silnego państwa w roku 2018 :)

Dużo miłości, radości, bliskiej, kochającej osoby, smacznego jadła, ciepłego domu, narodowego dobrobytu :)

Zostaw dobry człowieku dobre i mądre słowo :)
A podpisz się jakoś, choć przydomkiem :-)

Od marca 2018 zmiana zasad komentowania. Mogą komentować wszyscy. Mogą też się podpisać.

Wszystkie komentarze oczywiście moderuję. Komentarze złośliwe, urągające, obraźliwe - będą konsekwentnie usuwane.

Na komentarze sensowne odpowiadam na bieżąco, przynajmniej próbuję, w miarę możliwości.

=================================
Do wrogów Indianki i Polski:
Treści wulgarne, kłamliwe, oszczercze, manipulacyjne, antypolskie będą zmoderowane.
Na posty obraźliwe obmierzłych gadzin nie mam zamiaru odpowiadać, a jeśli odpowiem - to wdepczę gada w błoto, tak, że tylko oślizgły ogonek gadziny nerwowo zamerda.

Do spammerów:
Proszę nie wklejać na moim blogu spamu, bo i tak zmoderuję i nie puszczę.

Please no spam! I will not publish your spam!